CU Logo
AHS Logo

 

 Database คืออะไร?
	Database หรือ ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้
จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน
ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน
และดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล
เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (Data Base Management System) มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ
การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมา
โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล โดย Bioinformatic จะใช้ฐานข้อมูลหลักๆมาจากแหล่งข้อมูลดังนี้
  1. NCBI
  2. GeneCards
  3. PDB
  4. ExPASy

 

 

Database

 

 

 

 NCBI Database

	
		PubMed : บทความทางการแพทย์

PubMed


		PubMed Central : บทความทางการแพทย์ โดยจะเป็น Free Full Text

PMC


		Books : แหล่งรวมหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Books


		Taxonomy : รวบรวมชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆไว้

Taxonomy

 

 

 

 Genecards
	Genecards

 

 

 

 PDB
	PDB
	

 

 

 

 ExPASy

	Expasy

 

ที่มา.... http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2055-database-คืออะไร23.html

 

 

กลับสู่ด้านบน