บทนำ
ภาระงาน
กระบวนการ
การประเมินผล
แหล่งข้อมูล
สรุป
สำหรับครู
  เกี่ยวกับเรา

 

 

 

 

 

 
 

ภาระงานที่ 1 (รายบุคคล)
ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้รับตามความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองโดยไม่จำกัดรูปแบบ พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดประเมินความเข้าใจ 2 ชุด

คลิกภาพเพื่อเข้าสู่แบบฝึกหัด

ภาระงานที่ 2 (กิจกรรมกลุ่ม)
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3 คน เปรียบเทียบชนิดประโยคในภาษาไทย และภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลที่ให้
ชนิดและหน้าที่ของประโยคภาษาไทย

ภาระงานที่ 3
(รายบุคคล)
ให้นักเรียนสร้างเรื่องสั้นที่ได้ใจความ โดยใช้ประโยคภาษาอังกฤษทั้ง 4 ชนิดในการผูกเรื่องเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งนำเสนอหน้าชั้นเรียน ดังตัวอย่าง