ประวัติซอด้วง

จากหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีไทยในสมัยอยุธยา ปรากฏข้อความในกฎมณเฑียรบาล ซึ่งตราไว้ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ( พ.ศ. 1991 – 2031) ในกฎมณเฑียรบาลตอนที่ 15 และ 20 เป็นบทบัญญัติกำหนดโทษแก่ผู้ที่เล่นดนตรีเพลิดเพลินเกินขอบเขตเข้าไปถึงเขตพระราชฐานขณะล่องเรือผ่านนั้น ปรากฏมีชื่อเครื่องดนตรีระบุไว้ ได้แก่ ขลุ่ย ปี่ ซอ จะเข้ กระจับปี่ โทน ทับ

          ในจดหมายเหตุลา ลู แบร์ ได้บันทึกไว้ว่า “ขบวนเรือยาวที่แห่มารับท่านและคณะว่ามีเสียงเห่ เสียงโห่และเสียงดนตรีประเภทกระจับปี่สีซอดังกึกก้องไพเราะไปทั่วคุ้งน้ำ...”

          จะเห็นได้ว่าในกฎมณเฑียรบาลและในจดหมายเหตุลา ลู แบร์ ได้มีการกล่าวถึง “ซอ” ไว้อย่างชัดเจน แต่เสียดายไม่ได้ระบุว่าเป็นซออะไร

 

หน้าหลัก                                            ซอด้วง                                       ย้อนกลับ