วัตถุประสงค์ :

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะธงชาติของประเทศในอาเซียนได้
    2. ผู้เรียนสามารถบอกชื่อเมืองหลวงของประเทศในอาเซียนได้
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะชุดประจำชาติของประเทศในอาเซียนได้
    4. ผู้เรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียนได้

กลุ่มเป้าหมาย :

นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

 

WebQuest นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 2726343 การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย