..

ส่วนของครูผู้สอน (Teacher Page)

บทนำ

เกี่ยวกับนักเรียน

กระบวนการ

ทรัพยากร

การประเมินผล

สรุป

แหล่งอ้างอิง

 

 

 

บทนำ
เว็บเควสนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศิลปะญี่ปุ่น ซึ่งผู้จัดทำเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับรายวิชาศิลปะตะวันออกและยังไม่เป็นที่แพร่หลาย การศึกษาหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นไปได้ยาก จึงจัดทำเว็บเควสที่มีเนื้อหาความเป็นมาในยุคสมัยต่างๆของญี่ปุ่นตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ลักษณะศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นเฉพาะตัวแบบตะวันออก ซึ่งแต่ละยุคสมัยก็จะมีความน่าสนใจแตกต่างกันไป วัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อการศึกษาที่จะให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก : ญี่ปุ่น มีเนื้อหาตั้งแต่ยุคสมัยอาสึกะ สมัยนาระ สมัยเฮอัน สมัยคามาคุระ สมัยมุโรมาชิ สมัยโมโมยาเมะ และ สมัยเอโดะ ซึ่งแต่ละยุคจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะที่โดดเด่นในยุคนั้นๆ

 

 

เกี่ยวกับนักเรียน
เนื้อหาเว็บเควสนี้มีความเหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ (ในเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะตะวันออก)

 

 

 

กระบวนการ
ลักษณะของเว็บเควสเป็นการจัดการเรียนรู้แบบเดี่ยวในรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศิลปะตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น เวลาที่ใช้ศึกษาและทำกิจกรรมประมาณ 2 ชั่วโมง กิจกรรมที่จัดขึ้นเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบ ในลักษณะของเกมที่ชวนให้นักเรียนคิดหาคำตอบและผลิตเป็นชิ้นงานออกมาในขั้นตอนสุดท้าย ทั้งหมด 3 ภาระงาน คือ

               งานชิ้นที่ 1 จับคู่จุดเด่นโดยครูเป็นผู้กำหนดโจทย์ให้ผู้เรียนหาคำตอบ
               งานชิ้นที่ 2 ต่อเติมชิ้นส่วนและอธิบายภาพ โดยครูจะเป็นผู้กำหนดภาพมาแค่ส่วนเดียว ให้ผู้เรียนต่อเติมจนสมบูรณ์และอธิบบายเกี่ยวกับภาพที่ทำ
               งานชิ้นที่ 3 TIME LINE ครูจะจัดลำดับยุคสมัยของศิลปะญี่ปุ่นทั้ง 8 ยุคพร้อมทั้งจุดเด่นของแต่ละยุค เรียงตามลำดับให้ผู้เรียน    จากนั้นจึงให้ผู้เรียนออกแบบ Timeline ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ส่งเป็นชิ้นงานนำเสนอในชั้นเรียน

 

 

ทรัพยากร
ทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างเว็บเควสนี้ ได้แก่
-ใบความรู้รายวิชาศิลปะตะวันออก โดย ผศ. ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
-เว็บไซต์ที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของญี่ปุ่น
-www.blackboard.chula.ac.th

 

 

การประเมินผล
กระบวนการวัดและประเมินผล (RUBRIC SCORING)

 

 

สรุป
ศิลปะตะวันออก เป็นศิลปะอุดมคติ อันเป็นศิลปะที่มิได้ยึดถือเอาความจริงตามธรรมชาติเป็นหลักจนเกินไป หรือทำเหมือนธรรมชาติทุกกระเบียดนิ้ว และแม้ว่าจะใช้ลักษณะรูปแบบของธรรมชาติเป็นพื้นฐาน แต่ก็มิได้เน้นจนเกิดความสำคัญเท่ากับลักษณะรูปแบบที่สร้างสรรค์โดยจินตนาการ ศิลปะตะวันออกยังได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างฉลาดและแฝงไว้ด้วยแนวคิดและรูปแบบอันสร้างสรรค์ขึ้นเฉพาะเป็นเรื่องๆไป ศิลปะญี่ปุ่นซึงเป็นส่วนหนึ่งของต้นกำเนิดศิลปะแห่งตะวันออก ก็มีความเป็นเอกลักษณ์และสามารถถ่ายทอดกลิ่นอายแบบตะวันออกได้อย่างดี การศึกษาต้นตอและที่มีของจุดกำเนิดแห่งศิลปะเหล่านี้ จึงทำให้ผู้เรียนมีความรอบรู้และซาบซึ้งต่อศิลปะรวมไปถึงการเผยแพร่และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

 

 

 

แหล่งอ้างอิง

 

 

 

 

© ออกแบบและพัฒนาโดย นางสาวกิสษณี ทวีผล,จุฑามาศ เชิดบุญชาติ , นางสาววิกานดา พร้อมแย้ม